با عنوان :  مطالعه خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته زیست­شناسی

گرایش علوم جانوری- بیوسیستماتیک

عنوان:

مطالعه خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

استاد راهنما:

دکتر ویدا حجتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- کلیاتی در مورد خزندگان ……………………………………………………………………………… 4

1-3- منشا خزندگان …………………………………………………………………………………………… 5

1-4- رده بندی خزندگان………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1-زیر رده آناپسیدا (Anapsida)……………………………………………………………………… 6

1-4-2-زیر رده سیناپتوزوریا (Synaphtosauria)………………………………………………………… 6

1-4-3-زیر رده ایکتیوپترژیا (Ichthyoptergia)………………………………………………………….. 6

1-4-4-زیر رده دیاپسیدا (Diapsida)………………………………………………………………………. 6

1-4-4-1-راسته رینکوسفالیا (Rhyncocephalia)……………………………………………………….. 7

1-4-4-2-راسته اسکواماتا یا فلس­داران (Squamata)………………………………………………….. 7

1-4-5-زیررده آرکئوزوریا (Archeosauria)………………………………………………………………. 7

1-4-6-زیررده سیناپسیدا (Synapsida)……………………………………………………………………. 7

1ـ5ـ موقعیت تاکسونومیکی گونه­ی Teratoscincus bedriagai………………………………………. 8

1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا…………………………………………………………………………… 8

1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران …………………………………………………………………… 9

1ـ8ـ خصوصيات خانواده جکونیده (Gekkonidae)…………………………………………………….. 10

1ـ9ـ مشخصات جنس Teratoscincus…………………………………………………………………….. 11

1ـ10ـ مشخصات گونه­ی Teratoscincus bedriagai………………………………………………….. 12

1-11-گیرنده ها………………………………………………………………………………………………….. 12

1-12-خاصیت اتوتومی یا خودبُری:………………………………………………………………………… 13

1-13-تعیین جنسیت در سوسماران:………………………………………………………………………… 14

1ـ 14 ـ دستگاه تولیدمثلی ماده مارمولک­ها………………………………………………………………… 15

1ـ15ـ جغرافياي زیستی مارمولک­های ايران……………………………………………………………….. 16

1ـ16ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- محققان خارجی………………………………………………………………………………………….. 19

2-2- محققان داخلی ………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم : مواد و روشها

3ـ1ـ ایستگاه­­ مطالعاتی………………………………………………………………………………………….. 24

3ـ2ـ لوازم مورد نیاز برای جمع­آوری نمونه……………………………………………………………….. 27

3ـ3ـ روش جمع­آوري نمونه………………………………………………………………………………….. 27

3ـ4ـ مطالعات مورفومتریک…………………………………………………………………………………… 28

3ـ5ـ مطالعات گامتوژنز………………………………………………………………………………………… 28

3ـ5ـ1ـ صفات متریک و مریستیک در مطالعه­ی تخمدان……………………………………………….. 29

3-5-2- مواد، لوازم و دستگاه­های مورد نیاز برای مطالعات بافتی…………………………………….. 29

3ـ5ـ3ـ روش تهیه مقاطع بافتی از غدد تناسلی…………………………………………………………… 29

3ـ5ـ3ـ1- مرحله­ی فیکس کردن (Fixation)……………………………………………………………… 29

3ـ5ـ3ـ2- مرحله­ی آب­گیری (Dehydratation)…………………………………………………………. 30

3ـ5ـ3ـ3- مرحله­ی قالب­گیری (Embeding)…………………………………………………………….. 30

3ـ5ـ3ـ-4- مرحله­ی آرائیدن (Trimming)………………………………………………………………… 30

3ـ5ـ3-5- مرحله­ی برش­گیری (Sectioning)…………………………………………………………….. 30

3ـ5ـ3ـ6- مرحله­ی پارافین­زدایی (Dewaxing)………………………………………………………….. 31

3ـ5ـ3ـ7- مرحله­ی آب­دهی (Hydratation)……………………………………………………………… 31

3ـ5ـ3ـ8- مرحله­ی رنگ­آمیزی (Staining)……………………………………………………………….. 31

3ـ5ـ3ـ9- مرحله­ی چسباندن لامل (Mounting)…………………………………………………………. 31

3ـ5ـ3ـ10- مرحله­ی عکس­برداری از لام­ها………………………………………………………………… 31

3ـ5ـ4ـ محاسبات میکروسکوپی……………………………………………………………………………… 31

3ـ5ـ5ـ رفتار شناسی……………………………………………………………………………………………. 32

3-5-5-1- در اسارت………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-5-2-در محیط…………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-16-رژیم غذایی…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-6-1-در اسارت…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-6-2-در محیط…………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-6-3-مطالعه محتویات درون معده……………………………………………………………………. 32

3-5-7-فلس شماری…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-7-1-طریقه­ی شمارش فلس دور میانه­ی شکم……………………………………………………… 32

3-5-7-2-طریقه­ی شمارش فلس در لب پایین………………………………………………………….. 33

3-5-7-3-طریقه­ی شمارش فلس در لب بالا…………………………………………………………….. 33

3ـ5ـ8ـ محاسبات آماری……………………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: نتایج وبحث

4ـ1ـمرفولوژی…………………………………………………………………………………………………… 34

4-2- زیستگاه……………………………………………………………………………………………………. 36

4-3- اووژنز……………………………………………………………………………………………………… 38

4-4- رفتار و فعالیت ………………………………………………………………………………………….. 64

4-5- تغذیه ………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5ـ1ـ مرفولوژی…………………………………………………………………………………………………… 76

5ـ2ـ زیستگاه…………………………………………………………………………………………………….. 77

5-3-سیکل تولید مثل ………………………………………………………………………………………….. 78

5-4-اووژنز……………………………………………………………………………………………………….. 81

5-5-رفتارو فعالیت……………………………………………………………………………………………… 84

5-6- تغذیه……………………………………………………………………………………………………….. 87

5-7- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………. 89

5ـ8ـ پيشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 91

چکیده

جکوی دم پخ بدریاگای،تراتوسینکوس بدریاگای [1]متعلق به خانواده جکونیده[2]، شب فعال بوده و زیستگاه اصلی آن در ایران در استان­های سیستان و بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران و یزد می­باشد. در این مطالعه که از 15 فروردین تا 15شهریور1392 روی خصوصیات زیستی این گونه دراستان سمنان انجام گردید، حدود 15 نمونه از 4 ایستگاه در روستاهای حسن آباد، علیان، صالح آبادو یزدان­آباد واقع در جنوب شهرستان دامغان به مقصود مطالعات مورفومتریک و مریستیک با بهره گیری از دست و چراغ­قوه جمع­آوری شدند. در طی شش­ماه، 30تخمدان بالغ مورد مطالعه­های بافتی و مورفومتریک قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ماده­ها در اواسط فروردین، اووژنز خود را آغاز می­کنند. اووژنز این گونه دارای مراحل غیرفعال، زرده­سازی و تخم اویداکتی می باشد. اووژنز در اردیبهشت به اوج خود رسیده و از اواخرتیر به بعد کاملاً خاتمه می­یابد. . تخمدان­ها زوج و کیسه­ای بوده و از 3 تا 6 فولیکول در هر تخمدان موجود می باشد که قطر آنها از 95/4 میلی­متر تا 78/24 میلی­متر می­باشد. لایه فولیکولی در این مارمولک پلی­مورفیک و چندلایه می باشد. قطر لایه­ی فولیکولیدر فولیکول­های نارس از94/3 میکرون تا02/4 میکرون می­باشد. مطالعه بر روی مورفومتری جمعیت­های این گونه در نیمه­ی جنوبی شهرستان دامغان تفاوت معنی­داری را بین اکثر جمعیت­های آن نشان نداد. زیستگاه این گونه در منطقه ی مورد مطالعه درنواحي بياباني يا نيمه بياباني خشك، در دشت­هاي رسي، ماسه اي يا شني، تپه­هاي رسوبي آميخته با سنگريزه و شن، دشت­هاي نمكي، با پوشش گياهي بوته­اي، درختچه­اي و علفي، همچنين زمين­هاي كشاورزي و بناهاي متروكه می­باشد. هم­چنین این گونه از مارمولک­ها جهت فرار­کردن از دست دشمن، به مخفیگاه­های خود بر روی تپه­های ماسه­ای که به صورت شبکه­ای به هم راه دارند می­طریقه. به دلیل سرعت کند و عدم سیستم دفاعی خاص، به محض گرفتار­شدن، ادراری از خود خارج می­کنند. فعالیت این گونه با اتمام فصل زمستان و شروع گرما از اواسط فروردین آغاز و تا شهریور ادامه دارد. جکوها با تاریک­شدن هوا و غروب افتاب از مخفیگاه خود خارج شده و شروع به فعالیت می­کنند. با رسیدن به اوج شب فعالیت آن­ها کم می­گردد و مجددا از ساعت 3 بامداد تا روشن شدن هوا فعالیت آن­ها افزایش می­یابد. اعضای این گونه دارای رژیم حشره خواری هستند.

کلمات کلیدی: جکوی دم پخ بدریاگای، تراتوسینکوس بدریاگای، جکونیده، خصوصیات زیستی،

1ـ1ـ مقدمه

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ­ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ­ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می­آیند و داراي ارزﺷ­ﻬﺎي اکولوژیک ﺧﺎص و ﻣﻔﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.همچنین آن­ها از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري از موجودات آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ وﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ (حاجی قلی کمی وهمکارانش،1387 ).از طرفی دیگراثر خزندگان در کنترل حشرات و نرم تنان بقدری مهم می باشد که درطرحهای کشاورزی نباید از این عامل مهم غافل ماند.خزندگان به ویژه مارمولک ها میزبان اولیهانواع لارو کرم­ها بخصوص نماتودها هستند. این لاروها در دوره بلوغ انگل خطرناک حیوانات اهلی (بویژه گوسفند و بز) بشمار می­آیند . بعضی از انگل­هایی که در بدن این خزندگان میزبان زندگی می­کنند می­توانند حامل بیماری­هایی برای بشر باشند. بعنوان مثال انگل لیشمانیا-تروپیکا [3] زخم آسیایی بوجودمی­آورد. گاهی مارمولک­ها می­توانند در مهارکردن بیماری­های که توسط حشرات ناقل ایجاد می­گردد عامل مفید به حساب آیند. مانند در جنوب، پشه­های مالاریا توسط سوسمارهای بومی شکار می­شوند و یا بعبارت دیگراین خزندگان در کاهش پشه مالاریا تأثیر بسیار مؤثری دارند (محمد بلوچ، 1356 ).در بعضی مناطق مانند عربستان، مردم از سوسمارها تغذیه می­کنند. پوست بعضی سوسمار­ها در صنعت چرم­سازی برای ساخت کیف، کفش، دستکش و کمربند بهره گیری می­گردد. بعضی از آنها بعنوان حیوانات خانگی بهره گیری می­شوند. از نظر زینتی نیز بسیاری از سوسمار­ها بخصوص آفتاب­پرست­ها بخاطر تغییر رنگ­های زیبا جنبه­ی تزئینی و نمایشی دارند (رستگار پویانی، 2008)[4]. خزندگان از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﺧﻮد و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺳﻴﺐ­ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎي آن درخطر نابودی قراردارﻧﺪ . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ خزندگان، ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ در مورد آن­ها در ایران انجام نیافته می باشد (علیرضا داداشی­ و همکارانش، 1387). امروزه بخاطر جلوگیری از انقراض آن­ها، کشتن این حیوانات، غیرقانونی اعلام شده­می باشد. فون خزندگان و بويژه مارمولك­هاي ایران بسيار چشم­گير و جالب توجه می باشد.با شناخت صحيح گونه­هاي موجود در يك منطقه­و ارتباطات بين گونه­اي و فراگونه­اي مي­توان از آسيب­هاي فراوان يكه به محيط زيست وارد مي­گردد، جلوگيري نمود و از منابع مختلف به نحو بهتر و مطلوب­تري بهره­برداري نمود. جنس تراتوسینکوس متعلق به خانواده­ی جکونیده می­باشد این خانواده با داشتن100 جنس و 943 گونه در جهان و12جنس و 43 گونه در ایران جزو بزرگترین خانواده­های مارمولک محسوب می­گردد (رستگار پویانی، 2008).

خانواده جکونیده دارای بیشترین تعداد جنس­های مارمولک می­باشد که این گونه مانند بیشتر اعضاء این خانواده شب فعال می­باشد (اندرسون، 1999)[5]. در محدوده پراكندگي وسيع اين جانور در ايران و مناطق مجاور، جمعيت­هاي منطقه­اي فراواني وجود دارند كه ممکن می باشد حالت ايزوله داشته باشند. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ روي ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻜﻮي دمﭘﺦ ﺑﺪرﻳﺎﮔﺎی ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪود اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ دردﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در حد گزارشات منطقه­ای بوده می باشد. پس تمام موارد مورد مطالعه در این پژوهش جدید بوده و می­تواند مورد بهره گیری دانش­پژوهان داخلی و خارجی قرار گیرد (حجتی وهمکارانش،1388).

-2- کلیاتی در مورد خزندگان

واژه­ی رپتیلیا [6]که به رده­ی خزندگان اطلاق می­گردد در مورد اولین جانورانی می باشد که توانسته­‌اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. این رده­ گروه کاملاً موفقی از مهره­داران هستند که تقریباً تمامی زیستگاه­های خشکی را به تصرف خویش درآورده­اند و یکی از ارکان مهم فون بیابان­ها محسوب می­شوند.اجداد خزندگان دوزیستان محسوب می شوند.اولین خزندگان حدودا 340 میلیون سال پیش در دوره­ی کربونیفر ظاهر شدند 160 میلیون سال پیش در دوران مزوزوئیک (ژوراسیک و کرتاسه ) که به عصر خزندگان شهرت داشته می باشد به اوج قدرت خود رسیدند. خزندگان جدید با پوست فلس­دار و تخم کلئیدوئیک و ترشح اسید اوریک مشخص می­شوند. تمام این موارد به استقلال خزندگان از آب مربوط می باشد. برخلاف دوزیستان همه­ی خزندگان به آب، برای نوشيدن و تخم­گذاری به مقدار كم نياز دارند كه آن را از محل­هايی كه آب باران تجمع يافته و ذخيره شده مانند شكاف­ها، حفرات و زير زمين يا چگالش بخار هوا به صورت شبنم بر روی زمين يا روی بوته­ها و سنگ­ها، به دست می­آورند. اما غالباً آب مورد نياز بدن را از همان شكار خود تأمين می­كنند. پس نیازهای مربوط به آب را به حداقل رسانده و به آن­ها این امکان را می­دهد که در مکان­های خشک­تر زندگی کنند. بسیاری از خزندگان می­توانند حرارت بدنشان را تقریباً ثابت نگه دارند. این جانوران اقدام فوق را با گرم کردن بدن در آفتاب یا دراز کشیدن در سایه برای سرد شدن بطور غریزی انجام می­دهند. به این روش اکتوترمی می­گویند. این فرایند با حالت اندوترمی که در پستانداران و پرندگان هست و به وسیله آن گرمای اضافی حاصل از سوخت و سازی را برای تثبیت دمای بدن مصرف می­نمایند متفاوت می باشد (زوگ و همکارانش،2001)[7]. اسکلت بدن آن­ها کاملا استخوانی می باشد. سطح بدن از پوست شاخی وخشک پوشیده شده­می باشد. جلد معمولاً داری پولک و غده پوستی می باشد. غالباً دو جفت زائده حرکت در این جانوران به چشم می­خورد. هر زائده پنج انگشت شاخی دارد که برای دویدن، خزیدن و یا بالا رفتن به کار می­رود. مثلا زوائد حرکتی لاک­پشت آبی به صورت باله تغییر شکل یافته­می باشد. دست وپا در بعضی از خزندگان بسیار کوتاه، در بعضی استخوانی و در بعضی دیگر کاملا تحلیل رفته­می باشد. قلب­شان سه حفره‌ای می باشد. دهلیزها کامل و در بطن­ها دیواره مابین آنها کامل نیست. دارای گلبول­های قرمز هسته دار، بیضی شکل و از دو طرف مقعر هستند. تنفس بوسیله شُش انجام می­پذیرد. جنین از چهار پرده آمنیون، کوریون، کیسه زرده و آلانتوئیس پوشیده می گردد خزندگان نسبت به پستانداران، نیاز به انرژی کمتری دارند. و گاهی هفته­ها با یک وعده غذایی زندگی می­کنند. لقاح داخلی می باشد و معمولاً مقاربت انجام می­گیرد. از لحاظ جنین­شناسی خزندگان از ماهیان و دوزیستان متمایز هستند. اغلب تخم گذارند و در بسیاری از ان،ها جنسیت نوزاد توسط دمایی که جنین طی فرایند روی تخم خوابیدن در معرض آن قراردارند مشخص می­گردد (کیابی، 1381 و لطیفی، 1379).

از 14 گروه خزندگان مزوزوئیک فقط 4 گروه از آن­ها باقی­مانده­اند که متعلق به 4 گروه لاکپشتان، تمساح­ها، رینکوسفال­ها و فلس­داران می­باشند. امروزه حدود ۸۰۰۰ گونه از خزندگان زنده وجود دارند.

گروه اول: مارها، سوسمارها و سوسمارهای کرمی شکل از راسته فلس­داران [8]می­باشند که می توان این گروه را به صورت خزندگانی دارای بدن پوشیده از فلس دانست که منفذ کلواک عرضی دارند و اندام جفت­گیری در آن­ها زوج می­باشد که از زمان انقراض خزندگان در دوران مزوزوئیک انشعاب پیدا کرده و گروه­های پراکنده و فراوانی را به وجود آورده­اند.

گروه دوم: کروکودیل­ها می­باشند که حدود 200 میلیون سال می باشد که بدون تغییر باقی مانده­اند و ممکن می باشد سرانجام نسل آنها به دست بشر منقرض گردد.

گروه سوم: لاک­پشتان هستند که گروهی قدیمی بوده و از بدو به وجود آمدن­شان تا کنون تغییر چندانی را متحمل نشده و مشابه خزندگان اجدادی خود می­باشند.

گروه چهارم: خزندگان باستانی هستند که امروزه فقط راسته­ی رینکوسفالیا [9]بر جای مانده می باشد و فقط دارای یک نمونه­اند که به تواتارا [10] یا اسفنودون [11] و یا هاتریا [12] شهرت دارد و فقط در بعضی از جزایر زلاندنو پیدا نمود می­گردد (صدیقی،1387).

 1-3-منشاخزندگان

ایجاد گروه خزندگانی عنی انشعاب آن باعث بنیان نهاده شدن گروه جدیدی ازجانوران به نام آمنیون­داران گردید، که خزندگان اولیه و سیناپسیدها غیر از اجداد آنها محسوب می­گردد. این جدمشترک را بعدها کوتیلوسور نامیدند. از تکامل این جد مشترک گروه بزرگ خزندگان به وجود آمد که توانستند تمام مناطق را تسخیر کنند امااین حادثه تا پایان کرتاسه ادامه داشت و پس از انقراض بزرگ کرتاسه تنها تعداد معدودی از خزندگان باقی ماندند (صدیقی،1387).

1ـ4ـ رده­بندی خزندگان

مبنای رده بندی خزندگان بر اساس وجود یا عدم وجود تعداد حفره یا حفراتی در جمجمه[13] معروف به پنجره گیج­گاهی می­باشد.

بر این اساس خزندگان به شش زیر رده تقسیم می شوند :

 1-4-1-زیر رده آناپسیدا [14]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اعضای این زیر رده به عنوان قدیمی­ترین خزندگان، فاقد پنجره­ی گیج­گاهی در جمجمه هستند. استخوان مربعی در آنها غیر متحرک می باشد و دارای دو راسته­ی کوتیلوزوریا و لاک­پشت­ها [15] می­باشند.

 1-4-2-زیر رده سیناپتوزوریا [16]

جمجمه از نوع پاراپسید بوده و استخوان مربعی به جمجمه چسبیده می باشد و در دوره پرمین تا کرتاسه می­زیسته­اند. اشکال اولیه آنها خاکزی و سوسمارمانند بوده­اند.

تعداد صفحه :109

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]