با عنوان : مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

استاد راهنما

دکتر حسن سلیمانی

 استاد مشاور

دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده     1
مقدمه       2
ضرورت و هدف پژوهش   5
سوالات پژوهش   6
فرضیه های پژوهش 6
روش پژوهش 6
ساختار پژوهش 7
بخش اول: کلیات 8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی 9
مبحث اول: سنت پناهندگی و طرفداری از پناهنده در اسلام 9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب 10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص) 11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص) 12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و طرفداری از پناهنده در حقوق بین الملل 13
گفتار اول: پناهندگی و طرفداری از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل   13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل 17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد   21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده 25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام 25
گفتار اول: تعریف و تبیین 26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام 29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل 31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو 33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی 37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی 39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو 41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام 43
فصل اول: مطالعه ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی 45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی 45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی 47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی 48
گفتار اول: قرآن 48
گفتار دوم: روایات 49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص) 51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان 52
فصل دوم: مطالعه عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی 54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی 54
گفتار اول: عناصر اصلی 54
گفتار دوم: عناصرفرعی 59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان 61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی 61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی 61
گفتار سوم: به لحاظ منشا 62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی 62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت 62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان 65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان 65
گفتار اول: حقوق عمومی 65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی 74
گفتار سوم: امنیت قضایی 78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان 80
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
گفتار اول: معافیت ها

80 گفتار دوم: تکالیف

81 فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی

85 مبحث اول: اثبات پناهندگی

85 مبحث دوم: خاتمه پناهندگی

86 گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج

87 گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج

88 گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی

89 فصل پنجم: دارالاسلام جدید و روابط بین الملل جهان اسلام

90 مبحث اول: مطالعه چگونگی تعدد کشورهای اسلامی

90 مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی

92 بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل

101 فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل  

102 مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی    

103 گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967    

103 گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان    

104 گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967

105 گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

105 گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان  

106 گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان

106
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای  

107 گفتار اول: آفریقا

108
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
گفتار دوم: اتحادیه اروپا

109 گفتار سوم: آمریکای لاتین

114 فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان

115 مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان

115 گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951  

115 گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)

125 گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در طرفداری از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن

132 مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری

135 گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

135 گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

136 گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

136 نتیجه گیری

138 منابع و مآخذ

142

چکیده

مطالعه تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت مطالعه تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می گردد.

مانند مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته می باشد حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده می باشد واز جمله بیگانگانی که ممکن می باشد مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز بهره گیری از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت اظهار مباحث گام برداشته گردد

درمورد حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده می باشد. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات اکثرا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده می باشد.

لذاتلاش شده که به مطالعه موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان با نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی تأثیر مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

1- پناهنده 2- مستامن 3- امان 4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلاتی که جوامع بشری تقریبا از بدو تاسیس تا زمان فعلی همواره با آن مواجه بوده می باشد مساله پناهندگی و طرفداری بین المللی از افراد پناهنده می باشد.

پناهندگی به عنوان یکی از ویژگی های حیات بین المللی عموما با یک مکان و یک محل جغرافیایی ملازم می باشد و مانند دلایلش ناآرامی و بحران های منطقه ای و جهانی می باشد که تاکنون میلیون ها نفر را وادار به مهاجرت خود کرده می باشد و از سوی دیگر شکاف فزاینده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت نظر خود مانند علت های ایجاد معضل پناهندگی می باشد. به اظهار دیگر وضعیت افراد پناهنده به صورتی بوده می باشد که از یک طرف به دلیل خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادی آنها بوده، مجبور به ترک وطن خود و پناه گرفتن در کشور دیگر شده و رسما با عملا طرفداری دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت خود در کشور پذیرنده محروم از طرفداری مناسب و مقتضی دولت یا نهاد بین المللی دیگر بودند. شرایط زندگی اسفناک و مصائب و معضلات فراوانی که این افراد با آن مواجه بوده اند، باعث گردید تا از همان زمان تاسیس جامعه ملل و با کوشش بعضی نهادهای بشردوستانه، موضوع طرفداری بین المللی از افراد پناهنده و پناهجو در دستور کار جامعه بین المللی و نهادهای بین الملی مرتبط با این قضیه مانند جامعه ملل قرار گیرد، به گونه ای که در طول دوران فعالیت آن اقدامی را در این زمینه به اقدام آورد.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد مساله جمعیت های پناهنده همچنان یکی از معضلات مهم آن دوران به شمار می رفت؛ به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل در اولین نشست عمومی خود در سال 1946 رسیدگی به مسائل و معضلات جمعیت های آواره را در دستور کار خود قرار داده و طی قطعنامه ای که به همین مقصود به تصویب رسانده کمیسیون حقوق بشر را مامور تهیه کنوانسیونی در زمینه همین افراد نمود. نتیجه این اقدامات منجر به تهیه و تصویب کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و تاسیس نهاد کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR[1] برای طرفداری بین المللی از افراد مذکور گردید. تحولات پس از تدوین سند فوق در جهان، باعث پیدایش گروه های جدیدی از افراد آواره گردید که علیرغم نیاز شدید به برخورداری از کمک ها و طرفداری بین المللی به دلیل محدودیت هایی که در کنوانسیون 1951 و اساسنامه UNHCR وجود داشت.

نمی توانستند مشمول ترتیبات این اسناد قرارگیرند. این موضوع باعث گردید تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های مختلف دامنه اختیارات کمیساریای عالی را برای طرفداری از این افراد و گروه های جدید گسترش دهد و با تهیه پروتکلی در سال 1967 بعضی محدودیت های کنوانسیون 1951 را رفع نماید. به علاوه در بعضی مناطق جهان مانند آفریقا و آمریکای لاتین، ترتیبات و تدابیر جدیدی متناسب با وضع خاص پناهندگان همان مناطق اتخاذ گردید.

پدیده پناهندگی از همان ابتداتاسیس حقوقی با مفاهیم حقوق بشری پیوند می خورد و در این راستا بایستی گفت که: «حقوق بشر» بعنوان مجموعه ای از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی هستند جهان شمول و متعلق به تمامی ابناء بشری. به بیانی دیگر حقوق بشر، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب هستند که تمامی بشر ها به دلیل بشر بودنشان، به گونه ای کاملا برابر و به دور از هرگونه تبعیض واجد آن هستند و در این رهگذر نوع قومیت، نژاد، رنگ، مذهب و عقیده قادر به ایجاد شکاف و اعمال محدودیت نبوده و تاثیری در تمتع از این حقوق بنیادین نخواهند داشت و به تعبیری این حق ها ریشه در قانون گذاری و یا اداره حکومت ندارند[2].

پس حق پناهندگی نیز به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه های جهانی اظهار کننده مفاهیم حقوق بشری، همچون اعلامیه 1948 احصاء گردیده می باشد[3].

پدیده پناهندگی همان گونه که درحقوق بین الملل دارای گستره وسیع تاریخی و تحولات حقوقی می باشد در اسلام نیز پذیرفته شده می باشد و دارای جایگاه ویژه و ممتازی می باشد به گونه ای که از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی و حتی قبل از ظهور اسلام سنت پناهندگی و طرفداری از پناهنده وجود داشته می باشد و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بوده می باشد. قبایل عرب درعین آلودگی به شرک و بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی واجد امتیازات مهمی بوده اند که از آن جمله، دفاع از پناهندگان بوده می باشد. در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روسای قبائل خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین جرم بود که نه تنها مسجدالحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در بر می گرفت.

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن تکریم به پناهندگان مقیدتر می ساخته می باشد و سنت تکریم ویژه به حرم نه تنها بعد از ظهور اسلام کاهش نیافت بلکه از جانب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) و جانشینان ایشان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

پس از ظهور اسلام مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید و در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت استجاره و امان یا استجاره و تامین تعبیر می گردد. استجاره و امان یا تامین همان پناهندگی خواستن و پناهندگی و امان دادن می باشد. از نظر فقهای اسلامی مبنای پناهندگی در اسلام، آیه 6 سوره مبارکه توبه در قرآن کریم می باشد. بر طبق نص صریح این آیه هر مسلمانی مجاز می باشد به هر غیرمسلم و حتی کافر و در زمان جنگ، در سرزمین اسلام پناه دهد: «اگرکافری نزد شما پناه گزیند از او طرفداری کنید، باشد که سخن حق را بشنود و او را ایمن سازید…» کسی که از این طریق به مسلمانان پناهنده می گردد «مستامن» نامیده می گردد.

در حقوق اسلامی، مفهوم امان متضمن دو نکته اساسی می باشد: اول این که حق اعطای پناهندگی مقدس می باشد و نمی توان آن را از کسی دریغ داشت و دوم این که به هیچ عنوان نمی توان شخص را به کشور اصلی اش برگرداند[4]. براین اساس، اسلام جزو اولین نهادهایی بوده که اصل بازنگردان و عدم اخراج پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده اند پذیرفته می باشد[5].

نکته اساسی راجع به مبحث پناهندگی و عبور اشخاص از قلمروی به قلمرو دیگر در حقوق بین الملل اسلامی مربوط به دوران معاصر می باشد که آیا مرزبندی های داخلی جهان اسلام برای مسلمانان کشورهای گوناگون اسلامی احکام و آثاری را در پی دارد یا خیر؟ و به بیانی دیگر آیا مسلمانان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن گردد و به اموری مد نظر خود بپردازد؟

به نظر می رسد که مرزبندی های جدید تاثیری در اجرای احکام اولیه اسلام ندارد، زیرا کشورهای اسلامی اگرچه از لحاظ جغرافیایی دارای مرزها و قلمرو معینی می باشند لکن از لحاظ عقیدتی همچنان مشترک و واحد هستند و امروزه با اتکا به به اصل ضرورت می توان احکام ثانویه را که در واقع نشات گرفته از احکام اولیه می باشد در روابط بین دول اسلامی مجری دانست و یا به رسمیت شناختن هریک از حکومت های فوق، زمینه را برای اتحاد آنان در عرصه بین المللی فراهم ساخت.

موارد ذیل مفاهیم کلیدی این رساله بوده و هر یک در معانی خاص خود به کار می طریقه:

پناهنده: با رعایت تعاریف موجود در اسناد و موازین بین المللی، پناهنده به شخصی اطلاق می گردد که خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و از سوی کشور میزبان به وی عنوان پناهندگی اعطا گردد.

مستامن: به فردی تعبیر شده که به دلیل نیاز، وارد قلمرو و حکومت اسلامی می گردد و زیرا به او امان از تعرض داده شده می باشد او را مستامن می خوانند.

امان: نوعی قرارداد و پیمان می باشد که شخص بیگانه با کشور اسلامی منعقد می کند و بر طبق آن وی اجازه ورود به دارالاسلام را پیدا می کند.

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به بیانی دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار می باشد.

رساله پیش رو با عنوان «مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان دراسلام وحقوق بین الملل» درصدد می باشد مفهوم پناهندگی را از دیدگاه دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل معاصر مطالعه کند و در خلال مباحث مطروحه نظام حقوقی پناهندگان را در طی مباحث مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

ضرورت و هدف پژوهش

همانطور که از مباحث پیشین برداشت می گردد در ارتباط با جمعیت های پناهنده و طرفداری بین المللی از آنان، مسائل، معضلات و پیچیدگی های خاصی مطرح می باشد که تا دهه های اخیر کمتر مورد توجه دولتها و نهادهای ذیربط قرار گرفته می باشد. این در حالی می باشد که شرایط ویژه و آسیب پذیری این افراد ایجاب می کند که اهمیت بیشتری به نیازها و مسائل خاص آنها صورت پذیرد. با این حال با عنایت به توسعه روزافزون توجه جامعه بین المللی و محافل حقوق بشری به مباحث مربوط به پناهندگان در دهه های اخیر و نیز با در نظرگرفتن مسائل و معضلات عدیده ای که جمعیت های پناهنده با آن مواجه اند، گسترش طرفداری بین المللی از این افراد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

باتوجه به مراتب فوق هدف از پژوهش حاضر مطالعه موضوعات و مباحث مطروحه راجع به پناهندگان خصوصا در دوران معاصر هم در حقوق بین الملل و هم در سطح روابط جهان اسلام می باشد، که این افراد دارای چه حقوق، تکالیف و یا احیانا محرومیت هایی هستند.

سوالات پژوهش

مهمترین سوالاتی که در ارتباط با پناهندگان و مستامنین در این پژوهش مطرح بوده و پاسخ به آنها موضوع این رساله می باشد عبارتند از:

مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه دو نظام حقوقی بین الملل و اسلام چیست؟

وضعیت حقوقی پناهندگان و حقوق و قواعد حمایتی راجع به پناهندگان در نظامهای مذکور چگونه می باشد؟

مساله رفت و آمد اتباع مسلمان به سایر کشورهای اسلامی با در نظر داشتن مرزبندی های جدید و اجرای احکام اولیه اسلام در دارالاسلام جدید چگونه می باشد؟

فرضیه

  • حقوق بین الملل پناهندگان اکثرا حالت توصیه ای داشته و از ضمانت اجرای قوی همراه با سازوکار بین المللی برخوردار نیست.
  • دیدگاه اسلام در خصوص حقوق پناهندگان، مذهبی و انحصاری نیست بلکه کاملا جهانشمول ، با نگاه به کل بشریت و جامع می باشد.
  • شریعت اسلام ضمانت اجرای جامع تری برای تحقق حقوق پناهندگان نسبت به حقوق بین الملل معاصر در نظر گرفته می باشد.

روش پژوهش

دراین نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز بهره گیری از کتب و مقالات و بویژه اسناد بین المللی در قالب سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و اسناد و مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی و مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی و بهره گیری از کتب و مقالات کتابخانه و اطلاعات پایگاه های اینترنتی و بویژه اسناد بین المللی از طریق اینترنت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت اظهار مباحث گام برداشته گردد

وضعیت حقوقی: وضعیت حقوقی به معنای جایگاه یک شخص در مجموعه مقررات داخلی و بین المللی می باشد. به بیانی دیگر وضعیت حقوقی شخص، مشخص می کند که وی در یک نظام حقوقی از چه حقوق و تعهداتی برخوردار می باشد.

ساختار پژوهش

با در نظر داشتن سوالات و فرضیاتی که برای این پژوهش مقصود گردید، سازماندهی این رساله در سه بخش انجام پذیرفت. در بخش اول تحت عنوان کلیات به مطالعه سیر تاریخی مفهوم پناهندگی و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی و بنیادین پناهندگی پرداخته می گردد. شالوده این بخش را دو فصل اصلی با مضمون سیر تاریخی پناهندگی و طرفداری از پناهنده در اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعریف و تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن تشکیل می دهد.

بخش دوم رساله به مطالعه جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق اسلام می پردازد که از پنج فصل تشکیل شده می باشد که در فصل اول به مطالعه ماهیت و ادله مشروعیت پناهندگی می پردازد و در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده پناهندگی و انواع امان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل سوم به تبیین حقوق و قواعد حمایتی مورد نظر اسلام راجع به پناهندگی و همچنین معافیت ها و تکالیف این گروه موجود در دارالاسلام می پردازد، در فصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگی و عقد امان می پردازد و بالاخره در فصل پنجم و آخرین فصل از مباحث، دارالاسلام جدید و روابط بین المللی جهان اسلام را در عصر حاضر مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم این رساله به مطالعه جایگاه حقوق پناهندگان از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازد که از دو فصل تشکیل شده می باشد که در فصل اول به وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی می پردازد و آنها را از دید اسناد جهانی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در فصل دوم ازاین بخش حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان را در قالب مقررات بین المللی خاص پناهندگان همانند کنوانسیون 1951 و طرفداری های امدادی UNHCR و سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطالعه می کند.

تعداد صفحه :160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***