با عنوان :  حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش خصوصی)

موضوع:

حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن

استاد راهنما:

دکتر احمد بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          شماره صفحه

چکیده                                                                                                                                        1

مقدمه                                                                                                                                         3

سوالات پژوهش                                                                                                                             5

فرضیات                                                                                                                                                 5

اهداف پژوهش                                                                                                                               6

مطالعه پیشینه و سابقه موضوع                                                                                                          7

روش پژوهش                                                                                                                                9

بخش اول : مفاهیم و مبادی بحث                                                                                                                                    10

فصل یکم : مفاهیم و تعاریف                                                                                               11

مبحث یکم: مفاهیم جنین و زوجین نابارور                                                                  11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث دوم: تعاریف اصطلاحات تخصصی                                                                  11

فصل دوم :تاریخچه باروری مصنوعی                                                                                     16

فصل سوم : روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف بهره گیری از رحم جایگزین             19

مبحث اول : تلقیح مصنوعی                                                                                                 19

گفتار اول: تلقیح مصنوعی هومولگ                                                                19

گفتار دوم: تلقیح مصنوعی هترولوگ                                                                         19        

مبحث دوم : روشهای پیشرفته در درمان نازائی                                                              19

مبحث سوم : اشکال مختلف بهره گیری از رحم جایگزین                                                    21

گفتار اول: جانشینی در بارداری                                                                   22

گفتار دوم: جانشینی سنتی رحم                                                                    23

گفتار سوم: جانشینی با بهره گیری از تخمک یا جنین اهدایی                                                24        

بند اول: مادرجانشین با بهره گیری از تخمک اهدایی                                  25

بند دوم: مادر جانشین با بهره گیری از جنین اهدایی                                   25

بخش دوم : نسب و ارث                                                                                                                                                     26

فصل اول : نسب                                                                                                                                                                   26

مبحث اول : مفهوم و ماهيت نسب                                                                                          26

مبحث دوم : شرايط تحقق نسب مشروع                                                                                  29

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین                                                             31

گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهداي جنين (نسب پدري)                                             32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول : نسب پدری                                                                                  32

بند دوم: اثبات نسب پدری                                                                          33

الف: امارۀ فراش                                                                           34

ب: سایرادله                                                                                 35

بند سوم: نسب پدری در حالت بهره گیری از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37

الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل                              37

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل                                    40

گفتار دوم : مادر كودك ناشي از اهداي جنين (نسب مادري)                                            42

بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاييدن می باشد                                42

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعي، مادر صاحب تخمك می باشد                                 43

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعي، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم مي باشد      45

فصل دوم : توارث                                                                                                       48

مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین                                     49

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی                                                                       56

بند اول : مطالعه ارتباط توارث بین کودک و صاحب اسپرم                                   56

بند دوم: مطالعه ارتباط توارث بین کودک و صاحب تخمک                                 57

بند سوم: مطالعه توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم                                    57

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده                                                                           59

بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن                                                                64

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین                                                                        65

مبحث اول : اهداي ناشناخته و علت های مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                              66

مبحث دوم : اهداي شناخته شده و علت های موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران                          70

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران                                                 76

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل                                                79

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال                                                                                       79

گفتار اول: حضانت                                                                                                79

بند اول: تعریف حضانت                                                                             79

بند دوم: ماهیت حضانت                                                                             81

بند سوم: مسئولان حضانت                                                                          83

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین                                                84

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین                                                   84

گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین                                                                 86

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان                                                              88

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین                              91

مبحث دوم: نفقه                                                                                                                93

گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه                                                                                93

گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین                                                               94

مبحث سوم: تکریم                                                                                                                        95

بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی          98

فصل اول: انواع تلقیح اسپرم                                     99

مبحث اول : مطالعه وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر                                         99

مبحث دوم : مطالعه وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116

گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با بهره گیری از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120

گفتار اول : انجام اقدام تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122

گفتار دوم : انجام اقدام تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت بهره گیری از رحم جایگزین                                123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125

بند اول: نمونه گیری                                                                                  125

الف: نمونه گیری از مردان                                                               125

ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126

بند دوم: لمس یا نظاره اندام های جنسی                                                       127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129

ج: مطالعه مسأله در درمان ناباروری                                                   130

گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166

مبحث سوم: حکم جانشینی با بهره گیری از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167

پیشنهادات                                                                                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                           171

منابع                                                                                                                      174

چکیده

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده می باشد، تولید مثل و بقای نسل می باشد. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار گردد در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم می باشد. اما جای خوشحالی می باشد که در سال های اخیر در اثر کوشش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق بهره گیری از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین وارد حیطه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می گردد و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. پس، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد بعضی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از بعضی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر بایستی محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور می باشد اما چهار حالت آن بارزتر می باشد که بایستی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی می باشد و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص می باشد و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً در ارتباط با طفل حاصل از آن هست سوالهای بسیار مطرح می باشد که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه کوشش بر آن خواهد گردید که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی زیرا، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر گردد و موجب بروز معضلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روانشناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده می باشد و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. اما آن چیز که مسلم می باشد بهره گیری از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه می باشد که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط تأثیر مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته می باشد. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این ارتباط فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و بایستی برای این امر پژوهش و کوشش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین وارد حیطه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می گردد و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. پس، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط گردد و تحت شرایطی بایستی کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز معضلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این پژوهش می باشد و با در نظر داشتن آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این گردید که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع مانند: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و ارتباط­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این پژوهش با اتکا به به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و بهره گیری از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، پژوهش و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی مانند موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام گردد ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده می باشد. در بخش اول به اظهار مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف بهره گیری از رحم جایگزین آورده شده می باشد . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده می باشد و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده می باشد . و در انتها نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده می باشد.

سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

  1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟            
  2. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟    
  3. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟  
  4. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه مقصود و تا چه مرحله ای می باشد ؟
  5. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و تکریم ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر می باشد.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت بهره گیری از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای هست که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم می باشد.چنانچه ارتباط نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته گردد”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه ارتباط نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و تکریم نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر می باشد . اما به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب می باشد .

اهداف پژوهش

هدف اصلی

هدف از پژوهش بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

اهداف فرعی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث طرفداری از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده می باشد.

2) نقد و مطالعه قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) مطالعه حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و اظهار وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم کردن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع پژوهش.

مطالعه پیشینه و سابقه موضوع

با در نظر داشتن نوظهور بودن مسأله جایگزینی رحمی و اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی تاکنون در بین حقوق دانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید نظریه پرداز در این رشته به تحریر درآمده می باشد که در پاره ای ازآنها به مطالعه جایگزینی رحمی که همان بارداری برای دیگری می باشد، به واکاری مسایل ومعضلات مطروحه در جایگزینی رحمی، حکم بهره گیری از ر وش های مختلف بارداری جانشینی، حقوق ایجاد شده، تکالیف وتعهدات زوجین ناباروز و بانوی صاحب رحم نسبت به جنین و… به اختصار پرداخته شده می باشد و در پاره ای از مقالات تنها به مطالعه یک بعد از ابعاد جایگزینی رحمی پرداخته شده از طرفی مطالب نیز از انسجام، یکپارچگی و طبقه بندی مطلوبی برخوردار نیستند، منابع و کتب فقهی نیز بیشتر به موضوع باروری مصنوعی اختصاص دارد و موضوع بهره گیری از شیوه جایگزینی رحمی در آنها مطرح و مطالعه نشده می باشد.

به عنوان مثال در:

1- کتاب اهدای گامت و چنین در درمان ناباروری که مقاله­های جمعی از نویسندگان در این کتاب گردآوری شده می باشد هرچند به مطالعه اهدای گامت وجنین در درمان ناباروری از دیدگاههای مختلف فقهی حقوقی، پزشکی، اخلاقی، روانشناسی و جامعه شناختی پرداخته شده اما معایبی در این کتاب به چشم می خورد.

اولاً:مطالب از انسجام و پیوستگی مناسبی برخوردار نمی باشد.

دوماً: در مطالعه ابعاد مختلف بهره گیری از شیوه اهدای گامت و جنین به زوجین نابارور در جایگزینی رحمی در این کتاب باز هم اشارات مختصری صورت گرفته که کافی به نظر نمی رسد و در پاره ای از موارد اصلاً از جایگزینی رحمی صحبتی به میان نیامده می باشد.

سوماً: زیرا این کتاب از گردآوری مجموعه مقالات نویسندگان مختلف تهیه و تدوین شده می باشد. لذا نحوه نگارش هر مطلب و هرمقاله در اظهار آراء و مطالعه موضوع با قلم های مختلف در خوانندگان کسالت و خستگی در مطالعه مطالب را ایجاد می کند.

چهارم: دراین کتاب احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت تنها از یک بعد مطالعه شده می باشد که آن بعد مربوط به وراثت می باشد. ابعاد دیگر آثار احکام وضعی کودکان در بهره گیری از این شیوه زیرا نفقه، حضانت، نسب، ولایت و… از قلم افتاده می باشد، از طرفی به بهره گیری از این شیوه در جایگزینی هیچ تصریح ای نشده می باشد.

2-کتاب رحم جایگزین که به قلم باز هم گروهی از مؤلفان نگاشته شده می باشد و ثمره جمع آوری مقاله های محققان مختلف در این کتاب به قلم خودشان می باشد باز هم معایبی به چشم می خورد.

اولاً: در مطالعه مقالات فقهی نظرات بعضی ازآیات عظام مورد نقد وبررسی قرار گرفته شده بود در حالی که این نیاز احساس می گردید نظرات علمای عظام در قالب اظهار حکم اصلی، پر سش . پاسخ و … همراه با نقد آراء بزر گواران آورده گردد.

ثانباً:با در نظر داشتن این که مطالب این کتاب از گردآوری مقالات نویسندگان مختلف جمع آوری شده می باشد به تکراری بودن مطالب توجهی نشده و یک مطلب چندبار تکرار شده می باشد.

کتب فقهی و حقوقی دیگری نیز که حول همین محور نوشته شده اند خالی از این معایب نیستند. در کتب فقهی وحقوقی دیگرچون حقوق مدنی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان هرچند مختصرا به موضوع تلقیح مصنوعی تصریح شده، اما از ج ایگزینی رحمی بحثی به میان آورده نشده بود.

در کل در کتب و منابعی که در دسترس این حقیر بود مباحث مربوط به جایگزینی رحمی از پیوستگی خوبی برخوردار نبود و مطالب پراکنده و در پاره ای از موارد موضوع مسأله جایگزینی رحمی را مورد بحث و مطالعه قرار داده بودند که خواننده و یا مخاطبان را برآن می داشت که ادامه مطلب را درکتب دیگری جستجو کنند در پاره ای از موارد نیز حکم اصلی مربوط به جایگزینی رحمی در بعضی کتب آورده نشده بود و معایبی از این قبیل…

لذا در این نوشتار کوشش براین می باشد که در قالب و طرحی منسجم و منطقی آغاز بهره گیری از جایگزینی رحمی را درمباحث پزشکی به گونه مختصر و مفید مطرح نموده سپس به مطالعه و واکاری جایگزینی رحمی در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی همراه با اظهار علت های براهین و استدلالات قرآنی، روایی و نظر آیات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهی و حقوقی و مواد قانونی و … بپردازیم.

روش پژوهش

در این راستا، برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز از مقالات و اطلاعات دانشمندان فقهی، حقوقی، پزشکی بهره گیری شده می باشد . همچنین ازشبکه جهانی اینترنت به مقصود بهره گیری ی بروز منابع و اطلاعات، بهره گیری گردید ه و بدین ترتیب، روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد.

تعداد صفحه :187

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***