با عنوان :  مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

به دانش‌آموزان

استاد راهنما

دکتردنکوب

استادمشاور

دکتربهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف) اظهار موضوع پژوهش …………………………………………………………… 2

ب) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع پژوهش ……………………………………………………………………… 3

د) سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………… 3

ه) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

و) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 5

ز) تقسیم‌بندی مطالب………………………………………………………… 5

فصل اول کلیات…………………………………………………………. 6

مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدني …………………………. 6

گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدني…………………………………………………. 6

بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت……………………………………………………….. 7

بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدني…………………………………………………………. 8

بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدني……………………………………………. 8

بندچهارم) انواع مسئولیّت ………………………………………………………………. 10

الف) مسئولیّت اخلاقی……………………………………………………………………… 10

ب) مسئولیّت کیفری …………………………………………………………………………… 10

ج) مسئولیّت اداری………………………………………………………… 11

د) مسئولیّت‌مدني……………………………………………………………………… 12

1) انواع مسئولیّت‌مدني ………………………………………………………………………….. 12

1-1) مسئولیّت قراردادی ………………………………………………………………………. 12

1-2) مسئولیّت قهری ……………………………………………………………………… 13

2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی…………………………………………………. 13

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدني ……………………………………………… 14

بنداوّل) نظریّه تقصبر ……………………………………………………………….. 14

الف) تشخیص تقصیر…………………………………………………… 15

ب) انواع تقصیر……………………………………………………………….. 15

ج) تحوّل مفهوم تقصیر ………………………………………………………. 16

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)……………………………………………. 17

بند سوم) نظریّه مختلط……………………………………………………………… 17

بند چهارم) نظریّه تضمین حق ………………………………………….. 18

گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدني در حقوق ایران………………………………. 18

بند اوّل) قانون اساسی …………………………………………….. 19

بنددوّم) قانون كار…………………………………………………………… 19

بند سوم) قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 19

بند چهارم) قانون مدنی …………………………………………………………….. 20

بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدني……………………………………. 21

گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدني…………………… 22

بند اوّل) مسئولیّت‌مدني ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص…………………… 22

بنددوّم) مسئولیّت‌مدني ناشی از فعل غیر…………………………………………. 25

بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدني ناشی از اقدام غیر …………………………. 26

الف) مسئولیّت‌مدني آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان …………………….. 26

ب) مسئولیّت‌مدني والدین نسبت به فرزندان خود ………………………………… 26

بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدني عامل زیان …………….. 26

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدني دولت………… 30

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدني دولت ………………………………………………. 30

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت………………………………. 31

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدني ………………………………………. 32

بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدني دولت …………………………………………. 33

بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت …………………………………………. 33

گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدني دولت …………………………. 34

بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدني دولت……………………………………….. 34

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدني دولت مبتنی بر تقصیر……………………….. 35

الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت………………………………………………. 35

ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت……………………………………… 36

1) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ………………………….. 36

2) تقصیر دولت ……………………………………………………………………….. 40

بند سوم) مسئولیّت‌مدني بدون تقصیردولت………………………………… 42

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر…………………………………………………… 43

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت…………………………………. 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران…………………………….. 43

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت…………………………………….. 44

الف) اصل قانونی بودن……………………………………………………….. 44

ب) اصل مسئولیّت…………………………………………………………………. 45

گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدني …………………………………………….. 45

بنداول) وجودضرر…………………………………………………….. 46

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………… 46

بندسوم) فعل زیان بار……………………………………………………… 49

گفتارچهارم: ضرروت وجود ارتباط سببیت…………………………….. 49

بنداوّل) اجتماع سبب وشرط …………………………………………….. 50

بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………… 50

بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب ……………………………………………… 50

الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب………………………………………….. 51

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر………………………………………………. 52

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک ………………………………………. 52

د) نظریّه سبب مناسب و متعارف …………………………………………… 53

بندچهارم) دخالت عوامل خارجی …………………………………………….. 54

الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی …………………………………………. 54

ب) دخالت شخص ثالث …………………………………………………. 55

اختصار فصل اول……………………………………………………………………….. 55

فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدني اشخاص ………………………. 57

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی ……………………. 57

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس ……………………………………… 57

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت………………………… 58

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ………………………………………………… 60

بندسوم) اهداف آموزش و پرورش………………………………………………….. 60

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن…………………………………………….. 61

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان………………….. 62

بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس……………………………………. 62

بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ……………………………………… 63

بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس……………………………………………….. 64

بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی ………………………………… 64

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی…………………………………… 65

بند اوّل) مديریت اداره آموزش وپرورش………………………………… 65

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ………………………………………….. 65

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه …………………………………………………. 65

بند چهارم) معلم و مربی ……………………………………………………………. 65

گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن………………………………………….. 67

بند اوّل) مدرسه و انواع آن ……………………………………………………… 67

بند دوّم) فضای کارگاه ……………………………………………………………… 68

بندسوم) فضای آزمایشگاه……………………………………………. 69

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی …………………………………………………….. 69

مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدني اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان …………………….. 70

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ………………………. 71

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ………………………… 71

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ……………………. 71

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها …………………………….. 71

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان……………………………………. 72

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان …………………………………………………………… 74

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین …………………………………………………………… 74

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ………………………………………. 75

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی……………………………………… 75

بندچهارم) مسئولیّت‌مدني مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی……………… 76

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدني)……. ..80

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م……………………………………………. 80

بند دوّم) ماهيت و مبناي مسئولیّت سرپرست محافظ صغير و مجنون و شرایط تحققّ آن…………………………………. 83

بندسوم) مسئولیّت‌مدني والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز………………………………………. 86

بندچهارم) ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدني و مادّه 1216 قانون مدني………………… 87

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدني دولت در برابر دانش‌آموزان ………………………….. 88

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان………………………………. 88

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش …………………………………………….. 89

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس………………………………… 89

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت……………………….. 89

اختصار فصل دوم…………………………………………………………………………… 90

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت……………………………. 92

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا…………………………………. 92

گفتار اوّل: مفهوم حادثه …………………………………………………………………. 93

بند اوّل) تعریف حادثه ……………………………………………………………… 93

بند دوّم) انواع حادثه…………………………………………………….. 93

بند سوم)حوادث مدرسه‌ای………………………………………………………………. 94

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای………………………………………………. 94

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ……………………………… 95

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ………………………………………………….. 95

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)………………………………….. 95

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ………………………………………………… 96

بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ………………………………………… 96

گفتار سوم) وقايع ناگوار در مدارس ………………………………………………… 96

بند اوّل)مطالعه وقایع در مدارس …………………………………………………….. 96

بند دوّم)پيامدهاي وقايع ناگوار……………………………………………….. 97

بند سوم) نمونه‌هايي از وقايع دانش‌آموزی ……………………………………………… 98

بند چهارم) راه‌های پیشگیری ………………………………………….. 98

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ……………………………………………. 99

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ………………………………………. 99

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس………………………………….. 99

بندسوم) ويژگي‌های مدارس امن ……………………………….. 100

بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس………………………………………………………………..101

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدني……………………………………. 101

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102

بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102

بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدني درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108

گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت…………………………………………………………….. 108

بند اول) جبران عینی………………………………………………………………………………… 109

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل…………………………………….. 110

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن…………………………………………………………….. 112

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت…………………………………………………. 114

گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت……………………………………… 115

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن………………………………………………. 115

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ………………………………………………………….. 116

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت………………………………………………………. 116

ب)انواع بیمه مسئولیّت……………………………………………………………………… 116

بند سوم) بیمه حوادث ……………………………………………………………………. 117

الف) تعریف بیمه حوادث ………………………………………………………………. 117

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت …………………………………………….. 117

ج) بیمه حوادث تحصیلی ………………………………………………………………… 117

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده …………………………….. 118

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدني ……………………………………………………….. 118

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدني ………………………………………………… 119

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ………………………….. 120

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدني …………………………………………………………………..120

بند چهارم) مطالعه آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدني ………………….. 121

اختصار فصل سوم ……………………………………………………………………………. 126

نتیجه……………………………………………………………………………………………… 128

پیشنهادات………………………………………………………………… 132

منابع……………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی………………………………………………………… 140

  چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم گردید و کوشش گردید تا به این سوال پاسخ داده گردد که با اتکا به به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدني»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه می باشد؟ پژوهش از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا بهره گیری شده می باشد. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌هاي مختلف حقوقی رويكردهاي متفاوتي هست، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی می باشد که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده می باشد. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدني که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدني قرار گیرد. اگرچه در بعضی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاك قانونی پذيرش مسئولیّت مدني دولت در اَعمال خود را پیدا نمود. از آنجایی که مسئولیّت‌مدني دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به گونه عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که ارتباط تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته گردد و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد بایستی مسئول تلقی گردد. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابير و دورانديشی‌هایی می باشد که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده می باشد. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

واژگان کلیدی:

مسئولیّت‌مدني، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.

مقدمه

الف) اظهار موضوع پژوهش

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می گردد، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در بعضی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

زیرا دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این پژوهش، نظر بر این می باشد که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدني دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل تأثیر هر یک شناسایی گردد. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری گردد؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می گردد. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدني در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده می باشد؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدني دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته می باشد و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در بعضی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می گردد و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. اگر این طور نباشد مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدني دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ايجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را پیش روی حوادث مورد حمايت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زيان وارده برآيد. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و مطالعه چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، بایستی پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این پژوهش کوشش می گردد تا به این سوال پاسخ داده گردد که با اتکا به به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

 ب) پیشینه پژوهش

درمورد«مسئولیّت‌مدني» مباحث زیادی مطرح شده می باشد؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته می باشد. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدني آموزگار ناشی از اقدام دانش‌آموز» چاپ گردیده می باشد؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای طرفداری از دانش‌آموزان پیش روی حوادث می‌باشد؛ به ندرت پژوهش و پژوهش انجام شده می باشد. امید می باشد که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع پژوهش

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها هست. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن گونه که بایستی جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به پژوهش و مطالعه همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش به شمار می رود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این پژوهش می‌باشد.

د) سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش

با عنایت به هدف و سوال اساسی پژوهش، در این مطالعه کوشش بر آن می باشد که به سوالات ذیل پاسخ داده گردد.

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

2) با توجّه به اصل کلی كه مقرر مي‌دارد؛ هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدني مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثني می باشد؟

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) اختصار می گردد؟

در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می گردد.

1)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدني مانند ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز پیش روی فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر ارتباط‌ای غیرقابل تفکیک می باشد و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی می باشد که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت می باشد.

2) به نظر می‌رسد شخصيت حقوقي و اعتباري دولت و تفاوت منشأ و ماهيت قدرت دولت و حدود اختيارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

3) به نظر می‌رسد پذيرش«اصل مسئولیّت‌پذيري دولت‌ها» ایجاب می کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارايه خدمات آموزشی، فرض بر آن می باشد كه مصالح آموزشی از اهميت خاصي برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدني دولت» در ارتباط با اَعمال خود و كاركنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف پژوهش

هدف کلی:

الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی

ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر

هدف فرعی:

الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدني اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.

ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت

ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدني دولت

د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت

ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در ارتباط با مسئله مطروح.

 و) روش پژوهش

روش تدوین این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر بهره گیری و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای کوشش گردید. در پژوهش کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می‌نماید و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های پژوهش تصمیم مناسب را اتخاذ می کند. هرچند به مقصود بهره‌مندی از موضع رویه قضایی کوشش در جهت مطالعه بعضی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.

 ز) تقسیم‌بندی مطالب

با توجّه موضوع و عنوان پژوهش، آغاز توضیحاتی درمورد‌ی«مسئولیّت‌مدني» و «مسئولیّت‌مدني دولت» ارائه می گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می گردد، پرداخته می گردد. مطالب این پژوهش در سه فصل ارائه خواهد گردید. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدني» می باشد در دو مبحث اظهار می گردد. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدني و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدني دولت پرداخته می گردد. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می گردد؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدني اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدني اشخاص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می گردد. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدني مطالعه مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می گردد و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد گردید.

فصل اول

کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدني)

طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می گردد. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می گردد. مسئولیّت‌مدني و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدني هدف طرفداری از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف طرفداری از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدني نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می گردد.

از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می گردد؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل اظهار در بحث مسئولیّت‌مدني، طرح این سوال می باشد که، دلیل یا علت های تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت بایستی در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، آغاز مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدني را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی لازم است مطالعه می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدني دولت را مطالعه خواهیم نمود.

تعداد صفحه :160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***