با عنوان : طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی آلی

عنوان:

طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا جهت جداسازی، تشخیص و شناسایی بعضی شاخص‌های بیولوژیکی

استاد راهنما

دکتر حمید هاشمی مقدم

 استاد مشاور

دکترمهدی فرقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: بیومارکرها و تأثیر آنها در تشخیص و درمان بیماری.. 1

1ـ1 بیومارکرها (شاخص زیستی) 2

1ـ1ـ1 تاریخچه بیومارکرها 3

1ـ1ـ2 انواع بیومارکرها 3

1ـ1ـ3 مشخصات بیومارکرهای خوب… 4

1ـ2 اسید آمینه. 4

1ـ2ـ1 انواع اسید آمینه. 4

1ـ2ـ1ـ1 بر مبنای گروه جانبی (R) 4

1-2-1-1-1 منو اسیدهای آمینه. 5

1-2-1-1-2 اسید آمینه‌های الکل‌دار. 5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2-1-1-3 اسید آمینه‌های گوگرددار. 5

1-2-1-1-4 دی اسیدهای منو آمینه. 5

1-2-1-1-5 اسیدهای آمینه آمیدی.. 5

1-2-1-1-6 اسیدهای آمینه دی آمین.. 5

1-2-1-1-7 اسیدهای آمینه حلقوی.. 6

1ـ2ـ1ـ2 بر مبنای حلالیت… 7

1ـ2ـ1ـ3 بر مبنای تغذیه. 8

1ـ3 متابولیسم اسید آمینه. 8

1ـ3ـ1 برداشت گروه آمین.. 8

1ـ3ـ2 تخریب اسکلت کربنی آمینواسیدها 9

1-3-3 انتقال گروه آمین.. 10

1-4 گلایسین.. 10

1-4-1 مکانیسم کلی تولید گلایسین.. 10

فصل دوم: ویژگی و اهمیت پلیمرهای قالب مولکولی.. 12

2ـ1 پلیمرهای قالب مولکول(MIPs) 13

2ـ1ـ1 عوامل سازنده پلیمر قالب مولکولی.. 14

2-1-1-1 مولکول هدف (قالب) 14

2ـ1ـ1ـ2 مونومر عاملی.. 15

2-1-1-2-1 مونومرهای رایج در تهیه پلیمر‌های قالب مولکولی.. 16

2-1-1-3 عامل اتصالات عرضی.. 16

2ـ1ـ1ـ4 آغازگر. 17

2ـ1ـ1ـ5 حلال. 18

2ـ2 انواع پلیمرهای قالب مولکولی.. 19

2-2-1 پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی.. 19

2-2-2 پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی.. 20

2-2-3 پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی.. 21

2-3 روش‌های تهیه‌ی پلیمرهای قالب مولکولی.. 21

2-3-1 پلیمریزاسیون توده‌ای.. 22

2-3-2 پلیمریزاسیون با تورم سازی چند مرحله‌ای.. 23

2-3-3 پلیمریزاسیون امولسیونی.. 23

2-3-4 پلیمریزاسیون رسوبی.. 23

2-3-5 پلیمریزاسیون بین سطحی.. 23

2ـ3ـ6 پلیمریزاسیون تراکمی.. 23

2ـ4 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی.. 24

2ـ5 کاربرد پلیمر‌های قالب مولکولی.. 24

2ـ5ـ1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها 24

2ـ5ـ2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء. 24

2ـ5ـ4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی.. 25

فصل سوم: استخراج فاز جامد (Solid Phase Extraction) 26

3-1 استخراج.. 27

3-1-1 استخراج جامد _مایع. 27

3-1-2 استخراج مایع – مایع. 27

3-1-3 استخراج مایع_ جامد. 28

3-2 کروماتوگرافی.. 28

3ـ2ـ1 روش‌های کروماتوگرافی.. 28

3ـ2ـ2 انواع کروماتوگرافی.. 28

3ـ2ـ2ـ1 کروماتوگرافی مایع –مایع. 28

3ـ2ـ2ـ2 کروماتوگرافی گاز- مایع. 28

3-2-2-3 کروماتوگرافی مایع_جامد. 28

3-2-2-4 کروماتوگرافی گاز –جامد. 29

3-3 طبقه بندی روش‌های استخراج بر اساس میزان جداسازی.. 29

3-3-1 روش‌های استخراجی غیر کامل.. 29

3-3-2 روش‌های استخراجی کامل.. 29

3-4 استخراج با حلال. 29

3-5 استخراج با فاز جامد. 30

3-5-1 علت های جایگزینی استخراج فاز جامد با استخراج مایع- مایع. 30

3-5-2 استخراج با جاذب… 30

3ـ5ـ2ـ1 استخراج با فاز جامد(Solid Phase Extraction) 31

3ـ5ـ2ـ1ـ1 آماده سازی یا فعال سازی ماده جاذب… 31

3ـ5ـ2ـ1ـ2 عبور نمونه از روی جاذب… 31

3ـ5ـ2ـ1ـ3 شستشوی جاذب… 31

3ـ5ـ2ـ1ـ4 جداسازی آنالیت مورد نظر از جاذب با یک حلال مناسب… 31

3-5-3 مزایای روش استخراج با فاز جامد. 31

3-5-4 کاربردهای استخراج با فاز جامد. 31

3-5-5 عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد. 32

3-5-6 انواع فازهای جامد. 32

3-5-6-1 کربن (گرافیت) 32

3-5-6-2 جاذب پلیمری.. 32

3-5-6-3 سیلیکاژل. 32

فصل چهارم: سنتز نانو ذرات سیلیکا با بهره گیری از روش سل_ژل(Sol Gel Method) 33

4ـ1 روش سل_ژل. 34

4ـ1ـ1 تاریخچه روش سل_ژل. 34

4-1-2 مزایای روش سل_ژل. 34

4-1-3 کاربرد‌های روش سل_ژل. 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-4 مقایسه روش سل_ژل با دیگر روش ها 35

4-1-5 آئروژل. 35

4-2 مراحل روش سل-ژل. 35

4-2-1 تهیه‌ی محلول همگن.. 35

4-2-2 تشکیل سل.. 36

4ـ2ـ3 تشکیل ژل. 37

4-3 واکنش‌های شیمیایی درگیر در فرآیند سل-ژل به اختصار. 39

4ـ4 روش سل_ژل در یک نگاه 40

4-5 روش‌های تولید نانو ذرات… 40

فصل پنجم: مطالعات تجربی.. 41

5-1 مواد مصرفی.. 42

5-2 دستگاه‌ها 42

5ـ3 تهیه پلیمر قالب مولکولی.. 42

5ـ3ـ1 انتخاب عوامل.. 42

5ـ3ـ1ـ1 مولکول هدف… 42

5ـ3ـ1ـ2 مونومر عاملی.. 42

5ـ3ـ1ـ3 عامل اتصال دهنده عرضی.. 43

5-3-1-4 حلال مناسب… 43

5-3-1-5 آغازگر. 43

5-4 طراحی آزمایش و پلیمریزاسیون. 44

5-4-1 سنتز نانو ذرات سیلیکا 44

5-4-2 سنتز نانو ذرات سیلیکا – سیلان A (MPTS) 44

5-4-3 روش سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 44

5-4-4 شناسایی گلایسین.. 45

5-5 بهینه سازی شرایط جذب گلایسین به کمک پلیمر قالب مولکولی.. 45

5-5-1 مشخص کردن بیشترین طول موج جذب… 45

5-5-2 مطالعه اثر زمان بر جذب پلیمر. 46

5-5-3 اثر pH بر جذب پلیمر. 47

5ـ5ـ4 اثر غلظت گلایسین در مقایسه با MIP وNIP. 47

5-5-5 مطالعه تغیرات درصد استخراج گلایسین در حضور اسید آمینه‌های دیگر. 48

5-5-5-1 مقدار درصد جذب غیر انتخابی پلیمر نسبت به اسید آمینه‌های دیگر. 48

5-5-5-2 درصد استخراج گلایسین در حضور اسید آمینه‌های دیگر. 48

5-5-6 مطالعه نوع محلول شویش پلیمر. 49

5-5-7 میزان جذب گلایسین از ادرار توسط پلیمر قالب مولکولی.. 49

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری.. 51

6ـ1 سنتز پلیمر قالب مولکولی وپلیمرشاهد. 52

6-1-2 طیف‌های FT-IR از پلیمرهای MIP وNIP. 54

6ـ4 مقایسه طیف NIP،MIP. 56

6ـ2 بهینه‌سازی شرایط جذب گلایسین توسط پلیمر. 57

6ـ2ـ1 اثر زمان بر جذب گلایسین.. 57

6-2-2 اثر pH محلول بر جذب پلیمر. 57

6-2-3 اثر غلظت گلایسین بر درصد استخراجNIP،MIP. 58

6-2-4 مطالعه تغییرات درصد استخراج گلایسین در حضور اسیدآمینه‌های دیگر. 59

6-2-4-1 درصد استخراج غیر انتخابی پلیمرنسبت به اسیدامینه‌های دیگر. 59

6-2-4-2 درصد استخراج گلایسین در حضور اسیدامینه‌های دیگر. 59

6-2-4 مطالعه نوع محلول شویش پلیمر. 60

6-2-5 میزان جذب گلایسین از ادرار توسط پلیمر قالب مولکول. 61

اختصار. 62

پیوست… 63

منابع. 66

چکیده

در این پژوهش تهیه و ساخت پلیمر قالب مولکولی گلایسین بر روی نانو ذرات سیلیکا برای جداسازی و واکاوی گلایسین در یک ماتریکس پیچیده مورد مطالعه قرار گرفت .برای ایجاد پلیمریزاسیون سطحی بر سطح نانو ذرات سیلیکا، باند دو گانه اولیه در سطح نانو ذرات سیلیکا ایجاد گردید. پس از آن مولکول هدف گلایسین درون لایه ی پوشیده شده پلیمر از طریق اندرکنش با مونومرهای عاملی قالب گیری گردید. با برنامه ریزی دمایی شکل گیری منظم پلیمر قالب مولکولی گلایسین ، با ضخامت قابل کنترل حاصل گردید. بعد از حذف مولکول هدف ، محل های شناسایی گلایسین در لایه های پلیمری در دسترس قرار گرفت. به عنوان یک نتیجه ، بیشترین ظرفیت جذب با بهره گیری از نسبت مطلوب بدست آمد. همچنین شواهد نشان می دهد که پلیمر قالب مولکولی گلایسین، بر روی نانو ذرات در مقایسه با نانو ذرات پلیمر قالب گیری نشده دارای بالاترین گزینش پذیری و میل به گلایسین می باشد. به علاوه از این نانو ذرات پلیمری برای استخراج فاز جامد گلایسین و سپس اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-Visبا 81.9 درصد بود که در یک نمونه ادارار بهره گیری گردید. این نتایج نشان می دهد امکان بالاترین گزینش پذیری در جداسازی گلایسین از نمونه ادرار با بهره گیری از پلیمر قالب مولکولی اصلاح شده در سطح نانو ذرات سیلیکا حاصل می گردد.

کلمات کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، بیومارکر گلایسین، استخراج مولکول هدف.

1ـ1 بیومارکرها (شاخص زیستی)

بیومارکرها در اصطلاح، مجموعه‌ای از تغییرات فیزیولوژیک در سطوح سلولی و مولکولی می باشد که خارج از محدوده طبیعی سلول، بافت، اندام و یا زیر مجموعه‌های آنها مانند اندامک‌های سلولی، پروتئین‌ها و یا ساختارهای ژنتیکی رخ می‌دهد. این مجموعه تغییرات فیزیولوژیک و گاه پاتولوژیک می‌تواند مشتمل بر تغییر مواد طبیعی و تشکیل مواد جدید غیر طبیعی در محدوده بافت یا اندام مورد نظر در موجود زنده و یا واکنش یا مجموعه‌ای از واکنش‌های تغییر یافته باشد. هم اکنون از پژوهش در مورد بیومارکرها به مقصود کارهای عمده برای تشخیص روبرو شدن با عوامل بیماری‌زا، تشخیص طریقه آسیب‌زایی و یا تشخیص استعداد ابتلا به بیماری‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. مهمترین بیومارکرها آنهایی هستند که با شروع بیماری ظاهر می شوند و با اتمام بیماری از بین می‌طریقه.

بیومارکرهایی که برای پژوهش درمورد بروز بیماری به کار می‌طریقه بسیار متنوع اند و از میان آنها می‌توان به وجود میکروارگانیسمهای بیماری زا، تغییر مشخصات بافت شناختی و سلولی، وقوع جهش‌هایی در ژنهای خاص یا کروموزومها، اظهار رونوشت از ژن‌هایی که درحالت عادی خاموش هستند یا اظهار پروتئین‌های مربوطه، بروزتغییرات پس از ترجمه جدید روی پروتئین‌ها و یا تغییر در میزان اظهار پروتئین‌ها تصریح نمود.

پروتئین‌ها به علت های مختلف بیومارکرهای بسیارخوبی محسوب می شوند. با مطالعه پروتئین‌ها می‌توان مستقیماً عوامل مؤثر در بیماری را مورد مطالعه قرار داد. از سوی دیگر، تنها با مطالعه پروتئین‌هاست که می‌توان تغییرات پس از ترجمه را (که در بسیاری از موارد در تعیین عملکرد پروتئین نقشی تعیین کننده دارد) مورد مطالعه قرار داد. در صورتی که با بهره گیری از بیومارکرهای mRNΑ یا DNΑ نمی‌توان چنین کاری انجام داد. به علاوه، بیومارکرهای پروتئینی را می‌توان در مایعات بدن مانند ادرار، سرم خون، مایع مغزی نخاعی، مایعات مفصلی، مایعات لنفی و ترشحات چشم اندازه‌گیری نمود. این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا نمونه گیری از مایعات بدن در مقایسه با بافتهای غیرمایع کاری بسیار کم هزینه تر و کم خطرتر می باشد و نیاز به جراحی و سایر روش‌های تهاجمی را نیز در بسیاری از موارد از بین می‌برد. همچنین بیمار دچار درد و معضلات کمتری می گردد. امروزه جهت پیش تشخیص وضعیت پیشرفت انواع سرطان توجه ویژه‌ای به بیومارکرها می گردد.

بهره گیری از بیومارکرها در مطالعه مکانیسم بیماری، شناسایی زودرس بیماری و به اجرا درآوردن برنامه‌های پیشگیری از بیماری (خصوصاً در مواردی که روش‌های کلینیکی رایج ناکارآمد بوده و یا اصلاًروش‌های تشخیص به موقع کلینیکی وجود ندارد)، پیگیری مراحل پیشرفت بیماری، و در تفکیک و تشخیص بیماری‌های مشابه از یکدیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد. با این تفاصیل، در موارد فراوانی امکان بهره گیری ازاطلاعاتی که منجر به بکارگیری یک بیومارکر معتبر گردد وجود ندارد، و یا اینکه بیومارکر به صورت کارآمد نمی‌تواند وقوع بیماری را قاطعانه تأیید کند. در حال حاضر تعداد بیومارکرهای معتبر در زمینه‌های مهم پزشکی و بالینی هنوز نسبتاً کم می باشد. با ساختن منابع اطلاعاتی بیومارکر قابل اعتماد و جمع آوری اطلاعات حاصل از پروژه‌های ژنوم و داده‌های حاصل از آنالیزهایی نظیر پروتئومیکس و متابولومیک اطلاعات مناسبی در خصوص علت شناسی بیماری ها، پیشگیری و مطالعه احتمال بروز آنها فراهم شده که سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های درمانی و مرگ و میر خواهد داشت. با فراهم آمدن امکان جایگزینی بیومارکرها به جای علائم دیگر بیماری‌ها (که معمولاً در مراحل پیشرفته بیماری بروز می‌یابند) آینده‌ای نویدبخش برای بهره گیری از بیومارکرها مورد انتظار می باشد که می‌تواند سیاستهای بهداشتی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه یافتن بیومارکرهای جایگزین برای آن دسته از بیماری‌ها که تاکنون درمان موفقی برای آنها پیدا نمود نشده، در زمره اهداف مورد توجه صنایع دارویی قرار گرفته می باشد. اگر بتوان پروتئینی را در خون پیدا نمود که حضور یا ا فزایش غلظت آن نشانه‌ای از پیشروی بیماری باشد می‌توان تحقیقات کلینیکی را در این بیماری هرچه بهتر هدایت نمود. تحقیقات کلینیکی معمولاً آنقدر هزینه بر هستند که تنها تکنولوژیهایی، ریسک آنها را می‌پذیرند که ارزش اقتصادی آنها بسیار قابل توجه باشد. پس تعجبی نخواهد داشت که پروتئومیکس دارویی، عمده توجه خود را معطوف توسعه تکنولوژی بیومارکرهای جایگزین بنماید. اما فراتر از این، کوتاه کردن زمان لازم برای آزمایش این بیماری‌ها و در نتیجه قادر بودن به انجام تعداد بیشتری از آنها، گام مهمی در رسیدن به هدف توسعه و بهبود زندگی بشر خواهد بود. بیومارکرها می‌توانند پیشرفت بیماری یا تاثیرات درمانی را مشخص کنند. پزشکان آزمایشات زیادی انجام می‌دهند که سرطان را تشخیص دهند و تعیین کنند که چه میزان گسترش یافته می باشد. هم چنین بعضی تست‌ها ممکن می باشد تعیین کند که چه درمانی موثر می باشد. در مورد بیش‌ترسرطان‌ها نمونه برداری قطعی‌ترین راه تشخیص سرطان می باشد. اگر نمونه برداری امکان پذیر نباشد پزشک ممکن می باشد آزمایشات دیگری پیشنهاد دهد که به تشخیص کمک کند. اما این حالت در سرطان پروستات کم اتفاق می‌افتد.

غده پروستات غده‌‌ای می باشد که تنها در مردان پیدا نمود می گردد. این غده در زیر مثانه قرار دارد. سرطان پروستات نوعی بیماری می باشد که در آن سلول‌های بدخیم از بافت‌های پروستات نشات می‌گیرد و به گونه نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر و منجر به افزایش حجم در هر یک از اجزای سلولی غده پروستات می گردد.

سرطان پروستات دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه در میان مردان می باشد. اطلاعات آماری و علائم بالینی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات مبین وجود سه طیف گسترده از طریقه رشد این بیماری می باشد. سرطان پروستات می‌تواند دارای رشد آهسته و گذشت زمانی طولانی تا بروز علائم بالینی باشد. در مواردی دیگر تومور به سرعت رشد کرده و تهاجم تومور به بافت‌های دیگر امکان‌پذیرمی‌گردد. در چنین مواردی مدت فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش دامنه آن بسیار کوتاه می باشد. مابین این دو طیف رشد، تومورهایی وجود دارند که سرعت طریقه رشد آن‌ها در حد متوسطی می باشد.

تومورهای سرطانی آنتی‌ ژن‌های مشخصی را تولید می‌کنند که ممکن می باشد از طریق آزمایش خون کشف شوند. آنتی ‌ژنی که به گونه کامل توسط غده پروستات تولید می گردد، آنتی ‌ژن اختصاصی پروستاتPSA[1]می باشد. تشخیص سریع سرطان پروستات با اندازه‌گیری آنتی‌ ژن اختصاصی پروستات از آزمایش‌های غربال‌گری این بیماری می باشد. در بیمارانی که مبتلا به سرطان پروستات هستند، مقدار این آنتی ژن در سطح بالاتری می باشد. البته تنها سطح PSA در آزمایش خون فرد نمایانگر ابتلا به سرطان پروستات نیست. در بعضی از موارد عفونت و یا «بزرگی خوش‌خیم» حجم غده پروستات می‌تواند سبب افزایش میزان PSA در خون گردد. از این رو، ترکیب معاینه مقعد توأم با آزمایش تعیین سطح PSA از طریق خون روش دقیق‌تری برای تشخیص سرطان پروستات می باشد.

1ـ1ـ1 تاریخچه بیومارکرها

۱ـ اولین تست آزمایشگاهی جهت مطالعه وجود پروتیئن درادرار به عنوان بیومارکرسرطان در سال 1847انجام گردید.

2-اندازه‌گیری آنزیم ترانس آمیناز در سال 1954 به عنوان بیومارکر انفراکتوس میوکارد.

3-در سال 1960 برای اولین بار واژه بیومارکر در مقالات بهره گیری گردید که ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های متابولیسم وبیوشیمیایی بیماری‌ها را تشریح می‌نمود.

4-در سال 1970 اولین بیومارکر سرطان تحت عنوان آنتی ژن اولیه سرطان معرفی گردید.

1ـ1ـ2 انواع بیومارکرها

بیومارکرها بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. بهترین روش مبتنی بر ساختار ومکانیسم ایجاد آن می‌باشد. این طبقه‌بندی شامل:

۱ـ متابولیتها

۲ـ کربوهیدراتها

۳ـ استرئیدها

۴ـ لیپیدها

از این میان بیومارکرهای متابولیتی بدلیل قابلیت‌های ویژه، بیشتر مهم می باشد. مانند این قابلیت‌ها امکان پیش تشخیص بیماری‌ها و پیش تشخیص ناهنجاریهای درمان و عدم پذیرش درمان توسط بدن می‌باشد.

1ـ1ـ3 مشخصات بیومارکرهای خوب

۱ـ تنها با ظهور علائم بیماری بروز کند و با بهبود بیماری از بین برود.

2- تاحد امکان دارای حساسیت و انتخاب پذیری نسبت به یک بیماری خاص باشد.

3- قابل اندازه‌گیری در تستهای آزمایشگاهی باشد.

4- دارای حد تغییرات منظم ومحسوس باشد بطوریکه تغییرات بیانگر شروع بیماری یا مراحل آن باشد.

5- تا حد امکان عمومیت داشته باشد و وابسته به گروه و نژاد خاصی نباشد.

6- تغییرات آن مستقل از سن، جنس و تغذیه باشد.

7- تغییرات، قابل اظهار وقابل پیگیری باشد و عوامل وفاکتورهای موثر بر آن مشخص ومحدود باشد.

1ـ2 اسید آمینه

اسید آمینه به مولکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و اسیدکربوکسیلیک می باشد گفته می گردد. اسید آمینه واحد تشکیل‌دهنده پروتئین می باشد. اسیدهای آمینه به دو دسته آلفا آمینو اسیدها و غیر آلفا آمینو اسیدها طبقه بندی می شوند. در آلفا آمینو اسیدها روی کربن آلفا (دومین کربن از قسمت کربوکسیل) یک عامل کربوکسیل و یک عامل آمینی و یک اتم هیدروژن و یک ریشه جانبی R هست. ساختمان آن به صورت زیر نوشته می گردد.

تعداد صفحه :84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]